Lausunto vuoden 2024 ekojärjestelmään 

Cap uudistus lisäsi aikaisempaa enemmän valtaa ja vastuuta jäsenmaille. Suomessa tätä valtaa ja vastuuta ei käytetty järjestelmän uudistamiseen. Maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuissa suurin muutos oli viherryttämisestä luopuminen ja ekojärjestelmien käyttöönotto. Ekojärjestelmät ovat samoja tuttuja toimenpiteitä edellisen kauden ympäristötuen puolelta, josta ne siirrettiin suorien tukien puolelle.

Ekojärjestelmään valitut toimenpiteet ovat riittämättömiä Green Deal -ohjelman ja Pellolta pöytään -strategian saavuttamiseksi ja lisäksi niissä on ehtoja, jotka vaikuttavat luomutilojen mahdollisuuteen valita toimenpiteitä. Ympäristö- ja ilmasto-, ja luomutavoitteiden saavuttamiseksi olisi välittömästi tehtävä korjauksia ekojärjestelmän toimenpiteisiin.

Yhdistyneet Luomutuottajat ry esittää omassa lausunnossaan seuraavia asioita:

Talviaikainen kasvipeitteisyys

Pellolla tapahtuvan hiilensidonnan lisääminen ja ravinnehävikkien vähentäminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista CAP suunnitelmassa. Aidon vihreän kasvipeitteen lisääminen on tehokkain keino toteuttaa näitä tavoitteita. Viljelijöitä pitää kannustaa kasvipeitteisyystoimenpiteessä aitoon vihreään kasvipeitteisyyteen. Kuollut sänki, ei millään muotoa vastaa toimenpiteen tavoitteisiin samalla tavalla kuin aito vihreä kasvipeite. Monivuotisilla nurmikasveilla talviaikainen kasvipeitteisyys ei vaadi lisätoimenpiteitä, joten tukitaso voi olla alhaisempi.

Ehdotamme talviaikainen kasvipeite toimenpiteeseen kahta tukitasoa. Korkeampi tukitaso aidolle vihreälle kasvipeitteisyydelle yksivuotisen kasvin jälkeen ja matalampi tukitaso sängelle ja monivuotisille kasveille. Lisäksi seuraava lause ”Talviaikaista kasvipeitettä koskevan ekojärjestelmän tukea ei myönnetä kasvustosta, joka tuhotaan kemiallisesti lukuun ottamatta nurmikasvien sänkeä ja 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua sänkeä” muutetaan muotoon Talviaikaista kasvipeitettä koskevan ekojärjestelmän tukea ei myönnetä kasvustosta, joka tuhotaan kemiallisesti. Kasvuston kemiallinen tuhoaminen lisää ravintopäästöjä ja lopettaa vihreässä kasvustossa tapahtuvan hiilensidonnan maaperään.

Jättämällä tuki pois kemiallisesti käsitellyiltä sängiltä ja pienentämällä monivuotisten nurmikasvustojen tukea, toimenpiteeseen varattu budjetti pysyy suuruusluokassaan samansuuruisena, mutta toimenpiteellä saavutetaan merkittävästi enemmän toimenpiteelle asetettuja tavoitteita.

Viherlannoitusnurmi

Viherlannoitusnurmi olisi luonteva vaihtoehto ilmoittaa luomutilalla lohkoja, joilla kasvaa nurmikasvusto ja joilta ei korjata satoa. Tällä hetkellä kyseiset lohkot ilmoitetaan pääasiassa säilörehunurmina. Menettely aiheuttaa pellonkäytön tilastointiin virheen, jossa säilörehuala yli korostuu.  Ainoa todellinen merkitys monilajisen viherlannoitusnurmi-toimenpiteen kieltämisestä luomuviljelyssä on taloudellinen eli luomuviljelyn tukitason alentaminen. Myös luomutiloja pitäisi kannustaa viljelemään monilajisia viherlannoitusnurmia, jotka sitovat yksipuolisia nurmia tehokkaammin hiiltä maahan.

Itse luomuasetuksessa ei ole minkäänlaista vaatimusta tai ohjetta viherlannoituskasvustosta. Ruokaviraston ohjeen mukaan maan viljavuuden ylläpitämiseksi on luomutilalla oltava viljelykierrossa pääkasvina tai aluskasvina heinäkasveja 50 %. Lisäksi viljelykierrossa on aina oltava yksi kasvusto pääkasvina, jossa on heinäkasveja. Vastaavasti typensitoja kasveja sisältäviä kasvustoja on oltava viljelykierrossa 30 %, typensitojakasvin ei tarvitse olla kasvustossa viljelykierron pääkasvina, myös aluskasvit kelpaavat.

Viherlannoitusnurmessa on oltava vähintään neljää eri lajia. Siemenseoksen painosta vähintään 20 prosenttia on oltava typensitojakasvia.

Yhdistyneet Luomutuottajat ry ehdottaa lausunnossaan, että ekojärjestelmän viherlannoitusnurmi vaihtoehto mahdollistetaan myös luomukorvauksen alaiselle pinta-alalle.

Tukitasot kasvipeitteisyydessä

Ekojärjestelmään ehdotamme lausunnossa kahta tukitasoa kasvipeitteisyyteen.

  • Talviaikainen aito vihreä kasvipeite yksivuotiset kasvit                                  80 €/ha
  • Talviaikainen muokkaamaton sänki ja monivuotiset nurmikasvustot          30 €/ha

Lisäksi vaadimme lausunnossa, että luonnonhoitonurmia koskeva ekojärjestelmän ja monimuotoisuuskasveja koskeva ekojärjestelmän yhteensovittamisessa luomukorvaukseen kanssa oleva maksurajoitus luomukorvauksen osalta poistetaan. Pidämme perusteettomana, ettei luomukorvausta makseta aloille, joilla luomusitoumuksen tehnyt tila ilmoittaa luonnonhoitonurmia tai monimuotoisuuskasveja.

Lue myös