Alkutuotannon luomusertifiointi pidettävä erossa tukivalvonnasta.

Sertifiointi poikkeaa oleellisesti tukivalvonnan tukiehtojen tarkastuksista. Sertifiointi on luonteeltaan arviointia, jossa arvioidaan täyttääkö sertifioitavan maatilan toiminta luomusertifioinnin vaatimukset. Luomu sertifiointijärjestelmään liittyminen on vapaaehtoista ja toimija maksaa itse siitä aiheutuneet kulut.

”Vinkkauspykälä” Laki ruokahallinnon tietovarannosta 560/2021.

Uusin esimerkki sertifioinnin ja tukivalvonnan yhteydestä on Laki ruokahallinnon tietovarannosta 560/2021. Ruokaviraston näkemyksen mukaan laki koskee luomusertifiointia tekeviä luomutarkastajia. Ruokavirasto on ohjeistanut luomutarkastajia, että jos luomutarkastusta tehdessä silmään pistää jokin toisen sektorin, esimerkiksi tukivalvonnan näkökulmasta mahdollisesti pielessä oleva asia, se on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle. Ruokavirasto painottaa, että kyseessä on luomutarkastajia koskeva velvollisuus, ei oikeus.

7 §. Hallinnonalan viranomaisten keskinäinen tietojenvaihto.

Pykälän mukaan viranomaisen tulisi ilmoittaa toiselle viranomaiselle 1 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan saamistaan tiedoista, joiden se arvioisi voivan johtaa pykälässä määriteltyihin toimenpiteisiin, joihin ilmoituksen tekevällä viranomaisella itsellään ei ole toimivaltaa. Kyse olisi seikoista, jotka voivat merkitä muun 1 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä hoitavan viranomaisen valvontavastuulla olevan lainsäädännön rikkomusta.

 Ruokaviraston antama ohjeistus valtuutetuille luomutarkastajille on välittömästi peruttava.

 Yhdistyneet luomutuottajat ry:n mielestä luomusertifiointia ei ole sellaista viranomaistoimintaa, johon kyseistä lain kohtaa pitäisi soveltaa. Luomusertifiointi luomutilojen kokonaan itse maksamana ja se tehdään tiloilla ostopalveluna valtuutettujen luomutarkastajien toimesta. Valtuutettujen luomutarkastajien osalta vinkkauspykälä on peruttava.

Yhdistyneet luomutuottajat vaativat, että luomusertifiointi on keskitettävä ammattitaitoisille ja pelkästään luomusertifiointiin keskittyville henkilöille. Pidämme täysin mahdottomana ajatuksena, että Ruokavirastolle ostopalveluna arviointeja tekevät henkilöille siirretään ELY-keskuksien tarkastustoimintaan liittyviä tehtäviä tai velvollisuuksia missään muodossa. Luomuviljelijöiden tasapuolinen kohtelu ei toteudu tukivalvonnassa, jos luomusertifioinnin seurauksena luomutiloille kohdistuu 100 % tukivalvonta, jonka luomutilat itse maksavat.

Sertifioinnin erottaminen tukivalvonnasta onnistuu ELY-keskuksissa vain silloin, kun sitä tekevät henkilöillä ei ole tukivalvontaan liittyviä tehtäviä. Uudistamme vaatimuksen, että sertifiointi on keskitettävä yhteen organisaatioon, joka on kokonaan erossa tukivalvonnasta. Keskittämällä alkutuotannon luomusertifiointi yhdelle viranomaiselle, voidaan päätösten yhdenmukaisuus varmistaa ja pystytään suoraviivaistamaan ohjeistus ja yhtenäiset käytännöt eri alueilla. Emme sulje pois sellaista vaihtoehtoa, jossa ELY-keskusten tai Ruokaviraston rinnalla olisi yksityisiä sertifiointilaitoksia.

Olemme lähettäneet viranomaisille ja luomujärjestöille asiasta sähköpostia 4.3.2022. Toivomme, että myös muut luomujärjestöt yhtyvät vaatimuksiimme.

Lue myös