Edunvalvonta

Komission kommentit ja suositukset Suomen CAP suunnitelmaan

Komissio toteaa, että Suomen maatalouden haasteena on luonnonolosuhteista johtuvat, muuta Eurooppaa alhaisemmat satotuotot ja korkeammat tuotantokustannukset. Sen seurauksena maataloudella kannattavuus on heikko. Maatalouden kannattavuuden lisääminen sekä maatilojen tulojen ja tuottavuuden parantaminen ovat keskeisiä kysymyksiä.

Vaikka maatilainvestoinnit ovat olleet merkittäviä Suomessa, niin vuotuinen työn tuottavuuden lasku ei ole pysähtynyt. Vientimarkkinoita on vaikea löytää johtuen huonosta hintakilpailukyvystä ja pitkistä etäisyyksistä markkinoihin. Elinvoimaisen tuotannon ylläpitämiseksi tarvitaan EU:n tukia sekä tuottavuutta ja kannattavuutta parantavia toimia.

Vuosina 2010–2018 maatilatalouksien tulot ovat laskeneet Suomessa. 76 % maanviljelijöistä on kokenut tuotantokustannuksiin liittyviä vaikeuksia. CAP tuet muodostavat Suomessa maatalouden tulosta 58 %.  Ilman CAP tukia Suomessa maatalous on tappiollista, vuoden 2018 tilastojen mukaan maatalous tulo oli työntekijää kohden -11 368 € negatiivinen.

Komission suosituksia

Suosituksiin kuuluu maatalouden tulojen, kannattavuuden sekä tukien kohdentamisen parantaminen. Kohdentamaan suoria tukia kestävään kehitykseen ja pienentämään tuotantoon kohdistuvia maksuja. Suuntautumaan lisäarvoa tuottavaan tuotantoon maataloustuotteiden lisäarvon kasvattamiseksi ja tuottajien yhteistyön vahvistaminen.

Suomen pitäisi hyödyntää paremmin luontaisia kilpailuetuja, kuten puhdasta luonto, torjunta-aineiden vähäistä käyttöä maataloudessa, mikrobilääkkeiden vähäistä käyttöä ja korkeampia eläinten hyvinvointistandardeja. Komissio nostaa esiin maataloustuotannon lisäarvon parantamisen korostamalla kestäviä tuotantomenetelmiä sekä edistämällä luonnonmukaisen tuotannon ja EU:n laatumerkintöjen käyttöä markkinoinnissa.

Komissio suositteleekin mm. Suomelle luomutuotannon kasvattamista kuluttaja viestinnällä ja luomutuotannon kasvattamisella, sekä panostamalla luomututkimukseen ja uusien luomutuotteiden kehittämiseen.

Kun lukee komission kommentit ja suositukset, niin herää kysymys, onko Suomen tähänastinen CAP strategia ollut oikea. Olisiko Suomen luontaisten vahvuuksien käyttäminen tuonut viljelijöille paremman tuloksen, kuten komissiokin omassa raportissaan suosittelee. Kasvintuotannossa luomuviljelyllä olisi Suomessa luontaista kilpailukykyä verrattuna muihin EU maihin. Luomukaura on hyvä esimerkki, siitä miten vienti vetää, noin puolet Suomen luomukaurasadosta viedään hiutaleina ulkomaille.

Linkki komission kommentteihin ja suosituksiin:  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-strategic-plans-c2020-846-swd-fi_en.pdf

Lue myös