Edunvalvonta

Ministeriö pyysi luomujärjestöiltä kommentteja  uuteen luomukorvaukseen

Ministeriö lähetti ensimmäistä kertaa luomujärjestöille kommentoitavaksi muistion ministeriön suunnitelmasta uudesta luomukorvauksesta. Suunnitelma pitää sisällään hyvin paljon saman kaltaisen järjestelmän kuin vanhakin. Ministeriö onkin viestinyt, että se haluaa jatkaa tulevan tukikauden hyvin samankaltaisella järjestelmällä, jota se pitää toimivana.

Ministeriön pinta-ala tavoite tulevalle kaudelle olisi sama 20 % kuten nykyisinkin. Kokonaan uutena vaatimuksena ministeriö ehdottaa, että luomutilan tuotantoeläimet olisi siirrettävä luomutuotantoon viimeistään neljäntenä sitoumusvuonna. Lisäksi 30 % myyntikasvivaatimus koskisi kaikkia luomutiloja, myös luomukotieläintiloja.

Yhdistyneet Luomutuottajat ry:n kommentit

Ministeriö kertoo, että luomutyöpajan, luomujärjestöjen erillisten keskustelutilaisuuksien ja muun osallistavan valmistelun tuloksia on otettu huomioon. Luomuedunvalvontajärjestön edustajana on kuitenkin todettava, että ehdotuksessa ei ole mukana yhtään luomujärjestöjen ehdottamaa toimenpidettä tai parannusta.  Yhdistyneet luomutuottajat ry on jättänyt ministeriöön useamman kerran ehdotuksia tulevista CAP-tuista. Tällä kertaa kommentoimme yhdessä Luomuliiton kanssa ministeriön ehdotuksia.

Tavoitteen osalta halusimme nostaa esiin luomutuotannon mahdollisuudet koko maataloudelle.

Luomutuotanto pitää nähdä Suomelle parhaana ratkaisuna viljelijöiden toimeentulon ja CAP:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. 

Luomuviljelyssä olevan luomuvalvonnassa olevan pinta-alan tavoitteeksi tulee Suomessa asettaa ja 25 % vuoteen 2027 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä tavoite on vähintään 30 %. Luomukorvaus maksetaan kaikelle tilan maataloustuotannossa olevalle pinta-alalle, ei pelkästään nykymääritelmän mukaiselle korvauskelpoiselle pinta-alalle, jolloin ulkopuolelle ovat jääneet pois raiviot ja tukikelpoisuuden ulkopuolelle pudonneet vanhat pellot.

Uusina korvattavina asioina olisi, että luomusiementuotannolle maksetaan korotettua tukea ja luomukasvihuonetuotannolle maksetaan omaa tukea.

Siirtymävaihe

Siirtymävaiheessa maksetaan korotettua tukea. Viljelmän luomuun siirtyminen saadaan tehdä kolmen vuoden aikana nykyisten kahden vuoden sijasta.

Kotieläintuotanto

Tavoitteeksi laitetaan siirtyminen kohti käytäntöä, että luomutilan kotieläimetkin ovat luomussa, mutta että ei velvoiteta siirtämään eläintuotantoa luomuun ensimmäisen sitoumusjakson aikana. Luomukotieläin-korvausta hakeva tila, jolla on useampia eläinlajia saa päättää siirtääkö kaikki eläinlajit luomuun, kuten EU:n luomuasetus mahdollistaa.

Luomukotieläintuotannon korvauksen ja eläinten hyvinvointikorvauksenlaskentaperusteet pitää olla yhtenevät. Esimerkiksi vapaa porsituksesta maksettava eläinten hyvinvointikorvaus ja laiduntamisesta maksettavat korvaukset pitää huomioida vastaavan suuruisina luomueläintuotannon tuissa. Saman vaatimuksen toteuttamisesta pitää saada sama korvaus.

Luomukotieläintuotannolle on asetettava tuotantosuuntakohtaiset tavoitteet ja kotieläintuotannon tuki on tuotantosuuntakohtainen. Tuki maksetaan eläinyksiköille, mutta tuen maksimimäärä rajataan suhteuttaen hehtaareihin.

Myyntikasvivaatimus

Myyntikasvivaatimus on ehtona tehoton. Myyntikasvivaatimusta pitää muokata vastaamaan paremmin asetettuja tavoitteita. Myyntikasvivaatimuksen voisi korvata osittain tai kokonaan järjestelmällä, joka tuottaa luomuelintarvikkeita kuluttajille. Esim. lisätuella, jossa tuotteen ostaja sitoutuu jalostamaan ja toimittamaan pääosan tuotteesta luomusertifioituna kuluttajamarkkinoille.

Ehdotusta on joka tapauksessa muutettava.  Ehdotamme, että myyntikasvivaatimus poistuu silloin, kun yli 50 % tilan peltojen sadosta korjataan rehuksi, jolla ruokitaan luomueläimiä. Eläimet voivat olla tilan omia tai toisen tilan luomueläimiä, joille kasvinviljelytila tuottaa rehuja tilojen välisellä sopimuksella. Puutarhakasveille annetaan kerroin, esimerkiksi 1 ha puutarhakasveja vastaisi 3 tai jopa 5 hehtaaria muiden myyntikasvien pinta-alaa. Mehiläistarhauksessa kukkivat nurmipalkokasvit, esim. apilat, sinimailaset ja mesikät ovat myyntikasvivaatimuksen täyttäviä.

Tiloille, jotka eivät pysty myyntikasvi tai kokotila vaatimusta täyttämään, luodaan ympäristökorvaukseen tukimuoto, jossa viljellään ilman kemiallisia lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita. Vaihtoehtoisesti tuki voi olla pienempi, jos eläimiä ei siirretä luomuun.

Lue myös