Perusteet lausunnolle

Luomukotieläintuen hehtaariperusteinen määräytyminen

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti 5.7. 2021 luomujärjestöille ja luomuasiantuntijoille luomusitoumuksen kotieläinlinjauksista erillisen keskustelutilaisuuden. Aiheita oli kaksi:

  1.  Tuotantoeläinten siirtäminen luomuun luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksessa.
  2.  Hehtaariperusteisen maksun määräytyminen luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksissa, jos suunniteltu maksaminen eläinyksiköiden perusteella ei ole EU-perusasetusten mukaan mahdollista.

Tilaisuudessa ministeriön edustaja kertoi, että lausunnolle tulevassa luonnoksessa säilyvät kokotilavaatimus ja eläinyksikköperusteinen luomukotieläintuen maksuperuste. Keskustelun aikana kuitenkin kerrottiin, että eläinyksikkökohtainen maksuperuste ei todennäköisesti ole mahdollista, joten ministeriö aloittaa uudelleen maksun määräytymisen valmistelun ja asiasta keskustellaan luomujärjestöjen kanssa syksyllä lausuntoajan jälkeen. Nykyisen maksun määräytymistavan jatkamista ministeriön edustaja ei nostanut keskusteluun.

Tilaisuudessa ministeriön edustaja kertoi, että he suunnittelevat edellisen tukikauden maksutavan käyttöönottoa ja kysyi tilaisuuteen osallistujilta mielipidettä, minkälaista hehtaarivaatimusta tuen maksamisen perusteena pitäisi käyttää. Järjestöille esitettiin toivomus, että asiaan otetaan kantaa CAP lausunnoissa.

Ministeriön halua muuttaa luomukorvauksen maksuperustetta liittyy havaintoon, että rahaa menee koko ajan enemmän, vaikka kotieläinten määrä ei kasva samassa suhteessa. Syynä on luomukotieläintilojen pinta-alojen kasvaminen, vaikka eläinmäärissä ei ole tapahtunut vastaavaa kehitystä.

Ministeriö ei halunnut keskustella kokotilavaatimuksesta, joka oli MTK:n oma ja ainut konkreettinen tavoite luomun osalta. MTK hylkäsi kokonaan meidän tekemät ja muiden luomuedunvalvontajärjestöjen kannattamat parannusehdotukset luomutukijärjestelmään. Ministeriön tulkinnan mukaan MTK ja SLC edustivat myös luomuedunvalvontajärjestöjä valmistelussa. CAP-luonnoksesta voidaan lukea mikä on lopputulos.

Luomukotieläinkorvaus on korvaus kustannuserosta tavanomaiseen tuotantoon

Luomukotieläintuki on kustannusten korvaus luomu- ja tavanomaisen tuotannon muuttuvien kustannuksien erosta. Lisäksi huomioon voidaan ottaa transaktiokustannukset eli sopimuksen valmistelun ja täytäntöönpanon tuottamat kustannukset. Näitä ovat esimerkiksi lisääntyneet koulutus ja kirjanpitovaatimukset. Kustannukset lasketaan eläinyksikköä kohti ja luomukotieläinkorvauksessa tuki on kaikkien tuotantosuuntien kustannuksista laskennallisesti saatu luku. Ministeriön pitää teettää laskelma tuen määrästä ulkopuolisella asiantuntijalla (LUKE).

Ministeriö voi maksaa tuen täysimääräisesti tai osittain. Ylikompensaatiota eli kannusteperustetta ei saa olla II-pilarin tuissa. Laskelmat ovat salaisia, eikä ministeriö ole avannut niitä luomujärjestöille. Viimeisen tiedon mukaan kustannusero olisi 130 €/ey kohti. Luku muuttuu, jos lähtötiedoissa tapahtuu muutoksia. Yksi suuri kysymysmerkki laskelmassa on tuotteista saatava luomulisä. Osa tiloista saa luomulisän, mutta eivät kuitenkaan kaikki tilat. Tuotantopanosten ja tuotteiden hinnat vaihtelevat aika nopeasti myös vuosien varrella, joten erittäin haastavasta laskelmasta on kyse.

Luomukorvauksen valmistelussa olisi tarvittu enemmän luomuasiantuntemusta

Voidaan perustellusti kysyä, onko hallinto onnistunut CAP- luonnoksen valmistelussa, kun ihan viime metrillä ollaan tilanteessa, että jo ennalta tiedossa ollut epävarmuustekijä on realisoitumassa eli voidaanko eläinyksikköön perustuvaa maksatustapaa käyttää. Vaihtoehtoista mallia ei ole etukäteen valmisteltu ja nykyistä käytäntöä ei ministeriössä haluta jatkaa. Se että lausunnolla olevasta luonnoksessa ei ole korjattu ministeriön 5.7 2021 luomujärjestöille esittämiä tietoja tai vaihtoehtoja on huonoa hallintoa.

Lausunnon perusteet

Omassa lausunnossamme lähtökohtana oli luomukotieläinkorvauksen mahdollisimman oikeudenmukainen maksuperuste. Eläintiheyteen perustuvassa ja koko peltoalalle maksettavassa tuessa, se ei toteudu. Jos eläintiheys jää alle rajan, niin tila ei saa kotieläintukea ollenkaan. Toisaalta luomukotieläintukea maksetaan lisähehtaareille, joita ei tarvita kotieläintilan rehuntuotannossa ja joilla tila tuottaa myyntikasveja tilan ulkopuolelle. Emme pidä tarkoituksen mukaisena, että luomukotieläintilan myyntikasvintuotantoa tuetaan enemmän kuin kasvintuotantotilalla. Ministeriö on antanut ymmärtää, ettei se jatka nykyistä mallia. Meidän mielestä luomukotieläintuki pitää kohdistua vain ja ainoastaan kotieläintuotantoon.

Pidämme ministeriön ehdottamaa edellisen tukikauden maksutapaa käyttökelpoisena ja oikeudenmukaisena tapana maksaa luomukotieläintukea pienin korjauksin. Luomutiloilla on tällä hetkellä lähteestä riippuen keskimäärin noin 0,7 tai 0,75 eläinyksikköä eli yhtä eläinyksikköä kohti on 1,33 – 1,43 ha peltoa. Jos yhdellä eläinyksiköllä saa kustannuksen korvauksen kahdelle hehtaarille, kuten edellisellä kaudella, niin suurimmalla osalla tiloista omassa hallinnassa oleva pinta-ala loppuu kesken ja eläinyksikköjen perusteella laskettua korvausta leikataan pinta-alan puuttumisen takia. Tämä ei ole meidän mielestä hyväksyttävää.

Pidämme parempana, että luomukotieläintuki maksetaan mahdollisimman pienen hehtaarivaatimuksen kautta, jolloin se ei leikkaa yhdenkään tilan tukea, mutta mahdollistaa kaikille tiloille kotieläintuen maksamisen jokaisesta eläinyksiköstä. Kaikki tilat siis saavat saman kustannuksenkorvauksen eli noin 130 € eläinyksikköä/hehtaaria kohden. Eläintiheydellä ei ole merkitystä tuen saamisessa.

Oikeudenmukaisuutta lisäisi meidän tekemä ehdotus, että tuen kohdentumista voitaisiin parantaa laskemalla luomukorvauksen perusteena olevat eläinyksiköt uudestaan tällä kertaa hyödyntäen eri tuotantosuuntien ja eläinlajien laskennallisia kustannuseroja. Kustannusero kyllä lasketaan tälläkin hetkellä kaikille tuotantosuunnille, mutta tietoa ei käytetä korvauksen maksamisessa. Meidän mielestä eri tuotantosuuntien kustannuserot pitää huomioida tuen maksatuksessa.

Luonnoksessa luomubudjetti on pahasti alimitoitettu. MTK:n edustaja on ilmoittanut, ettei MTK hyväksy luomurahoituksen korotusta CAP budjetin sisältä. Meidän mielestä kokotilavaatimuksesta on luovuttava, vaikka se lisääkin rahantarvetta. Asetetun luomutavoitteen mukainen rahoitus on budjettiin osoitettava, missään tapauksessa emme voi hyväksyä tilannetta, jossa puuttuvat eurot otettaisiin luomukasvintuotannontukea leikkaamalla tai luomusitoumusten tekoa rajoitettaisiin, kuten tällä ja edellisellä kaudella.

Luomukotieläintuen kertausta

Tukikauden 2007-2013 luomukotieläinkorvauksen määritelmä oli: Luomukotieläinsopimus voidaan tehdä, kun tilalla on vähintään 1 ey luomutuotantoon siirrettäviä eläimiä. Luomukotieläintukea maksetaan niille lohkoille, joille riittää eläintiheyttä 0,5 ey/ha. 

 Tukikaudella 2014-2020 luomukotieläinkorvauksen maksuperuste yhtenäistettiin luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen kanssa. Tukikauden alussa luomun osalta eläintiheysvaatimusta laskettiin 0,35 ey/ha -> 0,30 ey/ha. Tukea sai jokaiselle hehtaarille, kunhan eläintiheys oli riittävä. Tulevalla kaudella LFA kotieläinkorotuksesta joudutaan EU:n toivomuksesta luopumaan

Lue myös